Mariehamns stadsbiblioteks hållbarhetspolicy

Bibliotekets grunduppgift, ett gemensamt utnyttjande av resurser, är hållbart. Flera av bibliotekets verksamhetsidéer ger uttryck för återanvändning, tillgänglighet och demokrati då vi tillhandahåller utrymmen, medier och datorer för allmänt bruk.

Miljömässig hållbarhet

Mariehamns stad är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och stadsbiblioteket följer Mariehamns stads hållbarhetsprogram 2019-2030 som bland annat framhåller energihushållning och miljömedvetna konsumtionsmönster som områden att arbeta vidare med. Då Mariehamns stadsbibliotek också vill arbeta mer proaktivt med dessa frågor har vi valt att använda Green Keys miljömärkning som ett sätt att följa upp vårt eget arbete.

Med stöd i en årligen reviderad miljöhandlingsplan specifikt framtagen för vår verksamhet strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan. Eftersom värme och el utgör bibliotekens största koldioxidavtryck arbetar vi kontinuerligt med att minska vår förbrukning. Vi arbetar också aktivt med att utforma nya arbetsrutiner för att minimera mängden avfall verksamheten producerar.

Då stadsbiblioteket besöks av en stor andel både lokalbor och turister har vi goda förutsättningar att uppmärksamma och uppmuntra allmänheten på hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan. Ett av våra primära fokusområden är att skapa synlighet för dessa frågor och hur vi väljer att arbeta med dem. Därigenom hoppas vi kunna erbjuda både kunskap och inspiration för våra kunder, samtidigt som de genom sin vistelse i bibliotekets lokaler får ta del av hållbarhet i praktiken.

För att arbetet ska ge resultat är vårt mål att hela personalen ska vara delaktig. Enbart genom att engagera alla delar av personalen kan vi på ett meningsfullt sätt förankra miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Vår vision är också att personalen ska delta för att komma fram till kreativa lösningar på hållbarhetsarbetet, något vi tror kommer stimulera oss att assimilera hållbarhetstänkandet även utanför arbetsplatsen.

Social hållbarhet

Stadsbiblioteket arbetar aktivt med frågor kring mångfald och inkludering. Utbudet av medier tar hänsyn till olika grupper utgående från bibliotekets grundidé om att vara en neutral plats. Målet är att alla ska vara inkluderade, oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Ett varierat utbud av evenemang och utställningar främjar det lokala kulturlivet och bidrar till människors välbefinnande. Debatter, föredrag och andra evenemang med fokus på aktuella samhällsfrågor bidrar till folkbildning och medvetenhet.

Tillgänglighet är ett mål som finns med i allt vårt arbete med lokalen och i utbudet av medier, tjänster och evenemang.

Ekonomisk hållbarhet

Bibliotekets verksamhet i sig är cirkulär vad gäller lån av medier och andra tjänster. Vi jobbar aktivt med hållbarhetsfrågorna i alla sammanhang vilket bidrar till att vår verksamhet blir så ekonomiskt hållbar som möjligt. Upphandlingar sker med krav på att leverantörerna ska ha miljöcertifiering och/eller en miljöhandlingsplan.

Vi vill bidra positivt till hållbarhetsutvecklingen och ständigt förbättra vår strävan med nya, konkreta målsättningar. Vår önskan är att kunna samarbeta, informera och inspirera folk i deras vardag genom vårt eget exempel. Genom att framhålla vårt miljöarbete via bibliotekets kommunikationskanaler strävar vi efter att synliggöra bibliotekets hållbara grundtanke och uppmuntra till ökad medvetenhet kring vikten av att göra kloka miljöval, inklusive användningen av biblioteket som samhällsresurs.

Sök

Språk