Mariehamns stadsbiblioteks hållbarhetspolicy

Bibliotekets grunduppgift, ett gemensamt utnyttjande av kunskapsresurser, är hållbart. Flera av bibliotekets verksamhetsidéer ger uttryck för återanvändning, tillgänglighet och demokrati då vi tillhandahåller utrymmen, medier och datorer för allmänt bruk.

Stadsbiblioteket följer Mariehamns stads hållbarhetsprogram 2018-2030 som bland annat framhåller energihushållning och miljömedvetna konsumtionsmönster som områden att arbeta vidare med. Då besökarantalet är stort vid stadens byggnader är syftet med stadens hållbarhetsprogram inte minst att öka medvetenheten hos allmänheten och påverka deras beteende genom att informera om verksamheternas miljöpåverkan och -arbete.

Mariehamns stadsbibliotek använder Green Keys miljömärkning som ett verktyg för att kunna följa upp sitt eget miljöarbete. Med Green Keys kriterier som referensram och stöd strävar vi efter att förbättra bibliotekets hållbarhetsutveckling genom att göra arbetet konkret, strukturerat och kontinuerligt.

För att arbetet ska ge resultat är vårt mål att hela personalen ska vara delaktig. Enbart genom att engagera alla delar av personalen kan vi på ett meningsfullt sätt förankra miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Vår vision är också att personalen ska delta för att komma fram till kreativa lösningar på hållbarhetsarbetet, något vi tror kommer stimulera oss att assimilera hållbarhetstänkandet även utanför arbetsplatsen. Implementeringen understöds av tillsättandet av ett miljöteam som består av tre personer som planerar och kallar till regelbundna informationsmöten och arbetsseminarier för personalen där även ansvar för förverkligande av hållbarhetsarbetet kan delegeras. En i gruppen fungerar som miljökoordinator och länk mellan Green Key på Åland, stadens miljösamordnare, miljöteam och bibliotekets personal.

Förutom ett strukturerat arbete mot mer medvetna val i den egna verksamheten har stadsbiblioteket goda förutsättningar att uppmärksamma och uppmuntra andra på hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan. Inte minst vill vi skapa synlighet för dessa frågor och hur vi väljer att arbeta med dem genom att, bl.a. i form av medveten medieanskaffning, utställningsstationer, informations- och marknadsföringskampanjer, ta in och lyfta dem både i det fysiska och digitala biblioteksrummet där en stor del av mariehamnarna rör sig. Som centralbibliotek för Åland finns förhoppning om att kunna fungera som föregångare för andra åländska bibliotek i deras arbete, t.ex. genom att informera aktivt om vårt Green Key-projekt vid de biblioteksmöten som hålls två gånger årligen. Vi strävar även efter ett utökat samarbete med andra aktörer som t.ex. de åländska skolorna, Ålands Natur & Miljö och andra föreningar.

Vi vill bidra positivt till hållbarhetsutvecklingen och ständigt förbättra vår strävan med nya, konkreta målsättningar. Vår önskan är att kunna samarbeta, informera och inspirera folk i deras vardag genom vårt eget exempel. Genom att framhålla vårt miljöarbete via bibliotekets kommunikationskanaler strävar vi efter att synliggöra bibliotekets hållbara grundtanke och uppmuntra till ökad medvetenhet kring vikten av att göra kloka miljöval, inklusive användningen av biblioteket som samhällsresurs

Sök

Språk