Åländskt språk

Åländskt språk

Den svenska som talas på Åland kan rent geografiskt betecknas som en variant av den svenska vi kallar finlandssvenska. Åländskan skiljer sig dock på många punkter från de olika varianter av finlandssvenska som talas i övriga Finland. Bland annat just Ålands geografiska placering – dvs mittemellan fasta Finland och Sverige – har stor inverkan på det åländska språket vilket kanske kan sägas ligga mittemellan den övriga finlandssvenskan och svenska riksspråket.

Ålands historia är präglad av rikliga kontakter med övriga Finland respektive Sverige. Dessa kontakter har resulterat i att det åländska språkbruket ständigt påverkats – och påverkas alltjämt – av den svenska som talats och talas utanför Åland. Dessutom kan man i åländskan finna prov på påverkan av både finska och ryska.

Den naturliga förklaringen till åländskans utformning finner man i den för alla språk gällande regeln att språket förändras med samhället. Orsaken till den påverkan det åländska språkbruket utsatts för utifrån återfinns alltså i historien.

Uttalet

I jämförelse med uttalet av övrig finlandssvenska skiljer sig åländskan generellt bland annat genom att den saknar det för finlandssvenskan – och även för finskan – typiska kortstaviga uttalet. Kortstavigt uttal innebär att kort vokal åtföljs av kort konsonant.

På finlandssvenska skulle alltså till exempel pronomenet mina uttalas med kort i och kort n. På åländska blir uttalet däremot minna – dvs med kort i och dubbel konsonant. Rikssvenskans variant av ordet ifråga har däremot långt i och enkel konsonant – dvs miina.

Om man jämför åländskan med rikssvenskan finner man att uttalet skiljer sig genom att man i rikssvenskan har två accenter – dvs akut och grav – medan man i åländskan och i övrig finlandssvenska enbart har en accent – dvs akut. I rikssvenskan hör man t ex skillnad på ordmelodin i den i skrift gemensamma bestämda formen för orden ande respektive and – dvs ànden respektive ánden.

Förutom ovanstående och övriga generella typer av åländskt uttal finns det ett rikt antal lokala uttalsvarianter – t ex det även i Sverige förekommande tjocka l:et.

Svenska litteratursällskapet i Finland ger smakprov på åländska dialekter på webben.

Formen

I åländskan – liksom i övrig finlandssvenska – råkar vissa ordformer ut för en uttalsmässig förkortning. Exempelvis den bestämda formen av substantivet paket – dvs paketet – uttalas på åländska pakete.

Även verbformer som simmade, cyklade och dansade o.dyl. förkortas och uttalas därigenom simma, cykla och dansa. I åländskan reduceras liksom i övrig finlandssvenska orden inte, skulle och måste till formerna int, sku och måst.

Ytterligare ett exempel på en typiskt åländsk ordform är användandet av till istället för att vid infinitiv – i dessa fall reduceras även ordet ifråga till uttalsformen ti. En ålänning skulle alltså kunna säga: – Kom ihåg ti gå ut!

Vill du veta mer?

Språk